היסטוריה
היסטוריה > הכנה לבגרות > היסטוריה לבגרות
היסטוריה לבגרות

היסטוריה
 
 
 
 
בהצלחה
מיקוד:
תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי), יחידה י', 1 יח"ל, 29106
שיםלב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.
פרק ראשון
המבחן יכלול שאלות בנושאים א-ג, מהפרקים המפורטים להלן, כפי שהם מופיעים בספרי הלימוד.
עלפי הספר החברה היהודית בימי הבית השני, הוצאת מכון שון, ירושלים.א. תקופת בית שני
עמ'213-186 פרק ח' — קץ הממלכה החשמונאית ושלטון הורדוס
מתוךהנספחים, המושגים: אימפריה, השלום הרומאי
עמ'247-244 פרק ט' — הניסיון הראשון של שלטון רומאי ישיר על יהודה — תקופת הנציבות הראשונה
עמ'260-248 פרק י' — התפתחויות תרבותיות־חברתיות בתקופת הורדוס והנציבים
עמ'276-267 פרק י"א — הסיבות למרד הגדול ונסיבות פריצתו
מתוך
עמ'321-309 החורבן? פרק י"ג — כיצד התאוששה היהדות מהמשבר של חורבן הבית? הנבנתה תרבות יהודית חדשה
עמ'333-322 פרק י"ד — רבן גמליאל וגיבוש המרכז ביבנה
עלפי הספר הקהילה היהודית בימי הביניים, מ' בן־ששון, א' גרוסמן, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים.ב. הקהילה היהודית בימי הביניים
עמ'45-33 פרק ב' — דת, הלכה ומלכות כמקורות סמכות בחברה היהודית
עמ'64-46 פרק ג' — סמכות הקהילה
עמ',67-66 90-79 פרק ד' — נושאי התפקידים בקהילה והמבנה החברתי שלה
עמ',139-118 149-145 פרק ה' — מוסדות הקהילה
עלפי הספר גלות הכלל וגאולת הפרט, הוצאת מכון שון, ירושלים.ג. החסידות
עמ'21-15 (בלי המקורות בעמ' ,17 )21 פרק א' — יהדות פולין בגדלותה
עמ'37-24 (בלי המקורות בעמ' ,27 )36-33 פרק ב' — יהדות פולין בשברה
עמ'58-57 פרק ג' — בין גלות לגאולה — המשבר הרוחני של יהדות פולין בעת צמיחת החסידות
שיםלב: ראה המשך בעמוד הבא.
ב"עשת ץיק - 5 -
73מקור ראשון, )76 עמ' ,64-59 ,76-67 88-80 (בלי המקורות בעמ' 61 מקור ראשון, 69 מקור ראשון, 71 מקור ראשון, פרק ד' — "מלוא כל הארץ כבודו" — הבשורה הדתית של החסידות
עמ'97-90 (בלי המקורות בעמ' 93 מקור ראשון, 97-96 המקור מתוך ראובן ז"ק פרק ה' — תורת הצדיק — הבסיס להפיכת החסידות לתנועה חברתית
"בכרםישראל")
עמ'129-112 (בלי המקורות בעמ' )116-112 פרק ז' — תהליך צמיחת החסידות והתפתחותה
)1(השתלבות היהודים בארצות האמנסיפציה במערב אירופה, התגובות השונות לאמנסיפציה: אורתודוקסיה, פרק ב': מעמד היהודים במדינות השונות במחצית השנייה של המאה ה־91פרק שני עמ' 135-130 (בלי המקורות בעמ' ,133 )135 פרק ח' — החצר והעדה — המסגרות החברתיות־דתיות פרי יצירתה של החסידות
)3(היחס ליהודים בארצות צפון אפריקה לפני מעורבות המעצמות — מעמדם המשפטי, הכלכלי והחברתי. נאו־אורתודוקסיה, הרפורמים, המרת דת והתבוללות.
)4(ההגירה הגדולה: גורמיה, אופייה וכיווניה. התמורות שחלו אחרי מעורבות המעצמות בארצות צפון אפריקה — במעמד המשפטי, הכלכלי והחברתי.
)5(העלייה הראשונה (תרמ"ב-תרס"ג, :)1904-1881 מניעי העלייה, הרכב העולים מהמזרח ומהמערב, )4( תנועת חיבת ציון: התהוות התנועה, התפתחותה, קשייה והישגיה.(3) רעיונותיהם ותכניותיהם של הרב קלישר, הרב אלקלעי ומשה הס על רקע תקופתם, מבשרי הציונות.(1) שורשי הלאומיות באירופה וביטוייה באיטליה ובגרמניה.פרק ג': עליית הלאומיות בעמים ובישראל
הישן"ובין "היישוב החדש", פולמוס השמיטה כמשקף מאבק על אופי החיים המתהווים בארץ. עליית "אעלה בתמר", המושבות הראשונות, הקשיים, הברון רוטשילד ושיטת האפוטרופסות, עימותים בין "היישוב
)7(זרמים בתנועה הציונית: ציונות מדינית, ציונות מעשית, ציונות רוחנית. ציונות דתית: הרקע להקמת המזרחי, אוגנדה.פעילותו המדינית להשגת הצ'רטר. הישגים: תכנית באזל, אוצר התיישבות היהודים, קרן קיימת לישראל. פולמוס )6( הרצל — רעיונותיו: "במדינת היהודים", "אלטנוילנד". פעולותיו: כינוס הקונגרס הציוני, הקמת התנועה הציונית. העלייה הראשונה — האם ראשונה?
"הקול הקורא", הרב ריינס — מנהיג המזרחי וגישתו לציונות, עמדת המזרחי בפולמוס אוגנדה.
פרקד': מלחמת העולם הראשונה והיישוב היהודי בארץ־ישראל (תרע"ד-תרע"ח, 4191-8191)מושגים: חכם באשי, חלוקה, קפיטולציות, משה מונטיפיורי, "היציאה מן החומות", פתח תקווה. פרק א': היישוב היהודי בארץ־ישראל ("היישוב הישן") — אורח חיים ותמורותפרק שלישי
מושגים:אימפריאליזם, מרוץ החימוש, ארבע־עשרה הנקודות של וילסון, חוזה ורסאי, הסכם סייקס-פיקו, ניל"י,
"הגדודים העבריים", הצהרת בלפור, הוועד להקלת המשבר.
ב"עשתץיק - 6 -
לעולים חדשים, יחידה ו'+ט', 1 יח"ל, 901920תולדות עם ישראל בדורות האחרונים (לבי"ס דתי),
שיםלב!
השאלותבמבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.
(תרע"ח-תרצ"ט,8191-9391)חלק :2 נושאים נבחרים בתולדות עם ישראל בין מלחמות העולם
)1(העלייהפרק ב: עלייה והתיישבות בארץ־ישראל
ישללמד על שתי עליות בלבד, לפי בחירת המורה.א. מניעים לעליות, הרכב העולים מן המזרח והמערב בתקופת העלייה השלישית, הרביעית והחמישית —
)2(ההתיישבות ב. שני קשיים ושתי דרכי התמודדות.
א.מניעים אידאולוגיים, פריסה גאוגרפית.
)3(התיישבות המחנה הדתיג. שתי תרומות כלכליות ושתי תרומות תרבותיות.ב. דפוסי התיישבות: קיבוץ, מושב עובדים, התיישבות עירונית.
א.תנועת הפועל המזרחי והרקע להקמתה, "המרד הקדוש".
ב.האידאולוגיה של הפועל המזרחי — "תורה ועבודה", מימוש האידאולוגיה בהתיישבות:
המושב הדתי, הקיבוץ הדתי.
ג.מנהיגי הפועל המזרחי: שח"ל (שמואל חיים לנדאו) והאדמו"ר החלוץ (רבי ישעיהו שפירא).
)3(מאורעות תרפ"ט, ועדת שאו, ועדת סימפסון, הספר הלבן של פאספילד ומשמעותו, איגרת מקדונלד.פרק ג: יחסי ערבים-יהודים-בריטים בארץ־ישראל בין מלחמות העולם
)5(תגובות היהודים למאורעות תרצ"ו-תרצ"ט )1939-1936( — הוויכוח: הבלגה מול תגובה.
א.ביטחון — הקמת ה"הגנה", התפתחות כוחות מגן לגליים ובלתי לגליים, תרומתו של אורד וינגייט,
הקמתהאצ"ל.
ב.התיישבות — מניעים אסטרטגיים, חומה ומגדל.
ג.ראשית ההעפלה.
שיםלב: ראה המשך בעמוד הבא.
ב"עשתץיק - 7 -
חלק:4 השוֹאה — מעליית הנאצים לשלטון עד סוף המלחמה (תרצ"ג-תש"ה, )1945-1933
)1(האידאולוגיה הנאצית, יסודותיה האנטישמיים:פרק א: מדיניות הנאצים בגרמניה (תרצ"ג-תרצ"ט, )1939-1933
)3(מדיניות הנאצים נגד יהודי גרמניה. א. השוואה לאנטישמיות המסורתית בימי הביניים ולאנטישמיות המודרנית.
)2(1491-5491ב. מדיניות הנאצים כלפי יהודי אירופה: איגרת הבזק, הקמת הגטאות.(1) 9391-1491פרק ב: שלבים במלחמת העולם השנייה ובמדיניות הנאצים כלפי היהודים (תרצ"ט-תש"ה — )1945-1939
מחנותהשמדה, חיסול הגטאות, מצעדי המוות. ב. שלבים בפתרון הסופי: פעולות איינזצגרופן, בעיקר בשטחי ברית־המועצות, בבי יאר ופונאר, ועידת ואנזה, א. מהלך מלחמת העולם השנייה מהפלישה לברית־המועצות עד לסיום המלחמה.
)1(חיי היום־יום בגטאות — שני קשיים וההתמודדות עם התנאים הפיזיים והרוחניים: פעולות עזרה וסעד, פרק ג: העמידה היהודית
)4(התנגדות מזוינת בגטאות, במחנות הפרטיזנים, במחנות השמדה.(2) גילויי אמונה: קידוש השם וקידוש החיים. חינוך ותרבות (דמותו של יאנוש קורצ'אק), לימוד תורה וקיום מצוות, תיעוד, תנועות הנוער ופעילותן.
)2(חסידי אומות העולם.(1) העולם החופשי.פרק ד: מדינות ועמים (קבוצות ויחידים) לנוכח השוֹאה
שיםלב: ראה המשך בעמוד הבא.
ב"עשתץיק - 8 -
עדהקמת המדינה (תרצ"ט-תש"ח, 9391-8491)חלק :5 היישוב בארץ־ישראל והתנועה הציונית מתקופת מלחמת העולם השנייה
)1(שיתוף פעולה עם הבריטים תוך מאבק בהם.פרק א: היישוב היהודי בארץ־ישראל והתנועה הציונית בתקופת המלחמה
.3מחתרות — עמדותיהן ופעילותן במלחמה, ניסיונות התיישבות בנגב. .2 התיישבות בגוש עציון. ב. מאבק: .1 עלייה בלתי לגלית (העפלה) מאירופה ומארצות האסלאם. א. שיתוף: גיוס לצבא הבריטי, הקמת הבריגדה, הצנחנים.
חלק:7 בעיות יסוד במדינת ישראל בעשורים הראשונים לקיומה תגובת היישוב היהודי ותגובת הערבים.והצעותיה. העברת שאלת ארץ־ישראל לאו"ם, ועדת אונסקופ, ההצבעה בעצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר ,1947 )3( ארץ־ישראל בזירה הבין־לאומית — ועדת מוריסון-גריידי, ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית, מסקנותיה האסלאם, התיישבות: הקמת 11 הנקודות בנגב, העלייה לביריה.(2) תגובת היישוב נוכח האכזבה ממדיניות בריטניה: תנועת המרי, פעולותיה ופירוקה, העפלה מאירופה ומארצות )1( מדיניות ממשלת בריטניה לאחר המלחמה, גורמיה וביטוייה.פרק ב: המאבק להקמת המדינה (תש"ה-תש"ז, )1947-1945
)1(קיבוץ גלויות — העלייה הגדולה, מדיניות ובעיות עלייה וקליטה.פרק א:
פרקב: בעיות ביטחון במדינת ישראל
ב.הקמת אש"ף, הרקע למלחמת ששת הימים, המלחמה ותוצאותיה.
ב"עשתץיק - 9 -
 

הוספת תגובה
גירסה להדפסה
שלח לחבר
  חזור
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
בית ספר אולפנת בני עקיבא פסגת זאב    רחמילביץ 1 פסגת זאב   ירושלים   טלפון 026567128 פקס 026561340   upzeev5@gmail.com
 
  פיתוח ותחזוקה באמצעות משי נט מ.נ. בע"מ | ©כל הזכויות שמורות
טל:03-6182327 | פקס:03-6199165 | info@tik-tak.co.il | האתר נצפה במיטבו ברזולוציה 768*1024